Vimax ราคาพิเศษจาก Vimax-thailand.com

Vimax ราคาพิเศษจาก Vimax-thailand.com
ร้านขายยาที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Vimax ใกล้บ้านท่าน
การส่ง Vimax ของ Vimax-thailand.com
เข้าสู่ระบบ

อีเมล์
รหัสผ่าน

 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

Vimax-Thailand®ประเทศไทย | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

Vimax-Thailand.com เป็นตัวแทนจำหน่าย Vimax อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ผ่านการรับรองจาก อย. ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฏหมายให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการแปลและเรีบบเรียงบทความและข้อความใน www.vimax.com ซึ่งถือเป็นเว็บไซด์ของผู้ผลิต  Vimax โดยท่านสามารถตรวจสอบใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของเราได้ ที่นี่ และท่านสามารถ

Vimax-Thailand.com เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

vimax-thailand.com เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ข้อมูล สัญลักษณ์ สินค้า และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก vimax-thailand.com

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ

ข้อมูล สินค้า บริการ และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
vimax-thailand.com ดูแล จัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับ/หรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหา ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี้มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น

vimax-thailand.com ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้น ก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บ ไซต์ นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม vimax-thailand.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า vimax-thailand.com ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

การ ที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว vimax-thailand.com ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้ เว็บไซต์ดังกล่าว

vimax-thailand.com อาจจัดทำลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น vimax-thailand.com ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดัง กล่าว

การรับประกัน

vimax-thailand.com นำเสนอข้อมูล สินค้า บริการ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูล และ ตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ vimax-thailand.com จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูก ต้องมากที่สุด vimax-thailand.com ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ vimax-thailand.com จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด (DISCLAIMER)

 Vimax-Thailand.com  จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ 

โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลสุขภาพใน Vimax-Thailand.com   เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นข้อมูลทางวิชาการเฉพาะสาขา มีศัพท์วิชาการจำนวนมาก และข้อปฎิบัติ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเท่านั้นจะสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่เหมาะกับประชาชนทั่วไป

บทความที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพใน Vimax-Thailand.com   จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยในการรักษาของแพทย์แก่ผู้ป่วย เฉพาะรายได้ เนื่องจากการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแต่ละรายมีรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน หากมีการนำข้อมูลเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ Vimax-Thailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ของแจ้งว่า

This statement has not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ